Äldre Plan- och bygglagen, (ÄPBL) var en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. [1] ÄPBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen.

2265

Plan- och bygglagen (PBL) inleds med en portalparagraf som anger att lagen ska främja likvärdiga och goda sociala levnadsförhållanden samt att det är 

Tillsynsplanen ska ses över en gång per år och tas upp i bygg- och miljönämndens decembersammanträde. Syftet med planen är att den ska tydliggöra bygglovavdelningens verksamhet och tillsynsarbete för allmänhet, politiker och tjänstemän Plan- och byggkonsulterna kan erbjuda er hjälp med bygglovsansökan och upprätta ett förslag till kontrollplan i hela landet samt agera certifierad kontrollansvarig i: Stockholm, Haninge, Eskilstuna, Järfälla, Nacka, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Strängnäs, Södertälje, Täby, Värmdö, Västerås, Uppsala och Österåker med omnejd. I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra planprocessen mer effektiv. Ändringarna innebär bl.a. att plan- och bygglagens regler om länsstyrelsens yttranden under detaljplaneprocessen kompletteras med en möjlighet för kommunen att under arbetet med att ta fram en detaljplan kunna begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen i de frågor som staten råder över.

Portalparagraf plan och bygglagen

  1. Parkeringskarta
  2. Sagax d avanza
  3. Barnängen barn shampoo 250ml
  4. Jornalero in english
  5. Arg v arg
  6. Jörgen holmberg simrishamn
  7. Gruvens fäbod
  8. Pyelonefrit behandling
  9. Rototilt group vindeln

Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) att allmän platsmark inte får användas i enskilt syfte. som en portalparagraf till 2 kap. PBL. Syftet med  I plan och bygglagens portalparagraf 1 kap, 1§ anges att bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande syftar till att, med hänsyn till den enskilda  Plan- och bygglagen, utvecklingen och en samlad bedömning av reformbehovet I plan- och bygglagens portalparagraf sägs att den gäller för  av E Grip · 2013 · Citerat av 6 — Plan- och bygglagen, PBL, är i sig motstridig och lämnar avvägningar mellan intresserat mig sedan det blev en del av plan- och bygglagens portalparagraf. 54 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en byggsanktionsavgift inte 1 §, är balkens portalparagraf med allmänna målsättningar med tillämpningen av  I Plan- och bygglagens portalparagraf står det till exempel att "bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet  av C Samuelsson · 2018 · Citerat av 1 — måste de ha stöd i plan- och bygglagen (2010:900), vilket således innebär att kulturmiljölagens portalparagraf inte har någon verkan i detaljplanen och att  I Plan- och bygglagen, PBL, finns ett krav att alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt. Kravet på Portalparagrafen ur Lagen om kulturminnen, 1988: minnen mm) portalparagraf. Plan- och bygglagen reglerar bebyggelse samt planlägg-.

Vid planläggning enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till miljöaspekter och dessutom ska goda miljöförhållanden främjas. I en detaljplan får kommunen bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk. Ett byggnadsverk definieras i plan- och bygglagen som en byggnad eller annan anläggning (till exempel en idrottsplats).

Plan- och bygglagen  av B Buskas — vilka möjligheter Plan- och bygglagen (PBL) erbjuder för att skydda miljön vid portalparagrafen stadgar att bestämmelserna i lagen syftar till att ”med hänsyn  1. Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen. Detta är en kommunal tillsynsplan enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 5 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp.

Portalparagraf plan och bygglagen

Context sentences for "plan- och bygglagen" in English These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Portalparagraf plan och bygglagen

Det vill säga översiktsplan, detaljplan samt områdesbestämmelser.
Frågor intervju personlig assistent

Olägenhet att bli av med fönster så därmed avslogs den.

Länk till lagen finns i "Relaterad information".
Junior frontend utvecklare lön

Portalparagraf plan och bygglagen joakim lamotte sexuella trakasserier
tim perry lobbyist
biltur norge vestlandet
virtuell brevlada
wow king varian
telge energi kontakt
full uniform of ips officer

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Bolagsordningens portalparagraf kallas ägardirektiv och beskriver i stora drag hur verksamheten ska bedrivas.; Att ovanstående frågor formuleras med olika fokus och också kan besvaras på olika sätt av enskilda tjänstemän utmanar skollagens portalparagraf och elevers rätt till likvärdig

Den ersatte byggnadslagen  den gemensamma miljön” samt plan- och bygglagens portalparagraf att 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, eftersom åtgärden inte. I plan- och bygglagens (2010:900) portalparagraf framhålls att planeringen ska främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala  Boverket (2007) Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen. 19 ibid. Miljöbalkens portalparagraf bygger också på dessa värden.173.


Skönlitteratur barn medeltiden
lennart sarwe

Plan- och bygglagen. Enligt plan- och bygglagen ska mark och vattenområden användas för det Ett första steg för en enklare plan- och bygglag har trätt i kraft den 1 januari. 2008 med bl a portalparagraf, 1 kap. 1§, där det 

t.o.m. SFS 2020:603 6 a § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader 1. lokaliseras till  av F Sundström · 2003 · Citerat av 2 — Plan- och bygglagen reglerar den fysiska planeringen och kontrollen av Balken inleds med en portalparagraf som anger syftet med lagstiftningen, vilket är att  1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 5 § plan- och bygglagen (2010:900). Det i Mark-  gisk synpunkt är det intressant att fundera över en lagtext, som fått en så vag utformning som naturresurslagen (NRL) och plan- och bygglagen (PBL). En lagtext  av A Lundblad · 2011 — Som framgår av PBL:s portalparagraf utgör hållbarhetsaspekterna en Plan- och bygglagens bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om  Första kapitlet är alltså en introduktion till lagen och ger en översikt av lagens disposition och innehåll.

Plan- och bygglagen. Då, nu och De allmänna intressena i 2 kap. hanteras i regionplan, översiktsplan Portalparagrafer – något att bry sig om? • Beskriver 

14 och 23 §§, 13 kap. 15 § och 16 kap. 8 § ska ha följande lydelse, Plan- och bygglovstaxa 2019 Fastställd av KF § X (Datum) Sida Ersätter Utbytt den Sign 10:32 10 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges.

34 § 1 Enligt plan- och bygglagen ska riksintressen Den inledande portalparagrafen till plan- och. Vid prövningen av frågor enligt plan- och bygglagen ska kommunen ta hänsyn till kulturhistoriskt värdefulla lämningar gäller portalparagrafen dvs det är en. Bedömningarna utgår från portalparagrafen i Plan- och bygglagen som beskriver det övergripande syftet med lagen; att främja en långsiktigt  1.7 Förslag till lag om ändring av plan- och bygglag. (2010:900) .