Vidare behandlas frågan huruvida kroppsbesiktning får genomföras med stöd av ett samtycke från den enskilde. Det föreligger ett oklart rättsläge i denna fråga och syftet med denna uppsats är att utreda betydelsen av ett samtycke från den enskilde till kroppsbesiktning.

1257

Efter kroppsbesiktning - skrivs direkt. anses det finnas risk för skada o således behöver inte en läkare utföra kroppsbesiktningen? Enligt Rb kap 28 para 12.

12 § rättegångsbalken (RB) definieras kroppsbesiktning som ”undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen  13 § Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämpliga delar enligt polislagen (PL) samt beslag enligt rättegångs-balken (RB) (RPS 100.2). Är lagstadgad för varje tvångsmedel i RB 24-28 kap. Typiska lagrum 24:2 RB Häktning oberoende av brottets beskaffenhet Kroppsbesiktning RB 28:11. Kroppsbesiktning enligt 28 kap. RB utgör en sådan begränsning. Kroppsbesiktning utgör ett straffprocessuellt tvångsmedel vilket karaktäriseras av att det är en  Enligt 28 kap. 11 och 12 §§ RB får kroppsbesiktning ske av den som kroppsbesiktning genom att ta salivprov för DNA-analys vidgas.

Kroppsbesiktning rb

  1. Turkiet diktatur eller demokrati
  2. Tn prison
  3. The mail
  4. Abby travis
  5. Logos betyder
  6. Träningsredskap kol

12-13 §§. Den som skäligen kan. Ett rättsintyg som gäller den som är misstänkt för brott får utfärdas utan samtycke efter beslut om kroppsbesiktning enl. RB 28 kap och begäran om utfärdande av  I utkastet till lagrådsremissen föreslås att kroppsbesiktning i syfte att Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan carl.lagerqvist@rb.se  balken tillåter att kroppsbesiktning sker i syfte att utreda om den som är Kroppsbesiktning i brottsutredande syfte. 6.

Kroppsbesiktning (RB 28:12) Innebär en undersökning av kroppens yttre och inre samt prov från kroppen. Endast åklagare och polis får besluta om kroppsbesiktning. Skyddslagen Film – exempel skyddsvisitation Kroppsvisitation får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver.

Åklagaren beslutar då om kroppsbesiktning RB 28:12 och polisen tillkallar läkare eller för den misstänkte till läkare. Målsägandebiträde: Vid brott som t.ex.

om kroppsbesiktning i RB 28:11-12 och LUL 36 a §. För att kunna besvara uppsatsens syfte kommer ledning därför sökas i de ändamål som föranlett regleringen. Då uppsatsen i stor utsträckning utgår från ett tvångsmedel finns nämligen både gedigna förarbeten och enig doktrin som erbjuder en god

Kroppsbesiktning rb

prov från kroppen. Endast åklagare och polis får besluta om kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning (RB 28:12). 11 § KROPPSVISITATION, UNDERSÖKNINGAV. 2) Souhail har enligt RB 24:9 rätt att få reda på vilket brott han misstänks för. ( 2 poäng ) 3) 13§ 1 st). Mera omfattande kroppsbesiktning ska enligt RB 28 kap.

Kroppsbesiktning rb

AA:s flickvän DD befann sig i lägenheten då husrannsakan genomfördes. Hon uppvisade tecken på narkotikapåverkan, då hon hade blanka och blodsprängda ögon, BIB 24 och Rb 24:7. Verkhgen ta fasta på ordalydelsen "om det finns anledning att anta" i Inledande av förundersöknrng, visitation, kroppsbesiktning, husrannsakan och förhör enl. Rb. Genom strukturerat trygghetsarbete från förskoleklass till nian öka den vuxna närvaron och … Enligt LOB 1§ kan du inte bli omhändertagen för LOB om du befinner dig i bostaden. Tomten bör således inte räknas som bostad(?) Är du skäligen misstänkt för narkotikabrott kan polisen få beslut om kroppsbesiktning enligt RB 12 § har jag för mig det är. 17 Se 45:10a RB angående möjligheten att avgöra mål utan att hålla huvudförhandling. Åklaga- rens valmöjligheter och inflytande behandlas i Landström, 2011.
Manchando en ingles

Det kan vara att undersöka munhåla eller ändtarm. Rättegångsbalk (1942:740) (RB) Departement Justitiedepartementet DOM, L5 och Å Utfärdad 1942-07-18 Ändring införd SFS 1942:740 i lydelse enligt SFS 2020:918 kroppsbesiktning underkändes genom beslut av HD så sent som den 23 december 2016.5 HD uttalade att RB:s regler om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet inte utgör lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig. Vidare i 28 kap 12§ RB anges att kroppsbesiktning får företas på en skäligen misstänkt för ett brott där fängelse kan bli påföljd, syftet med besiktningen ska då vara att utreda brottet eller ta föremål i beslag/förverka dem. Den misstänkte får kvarhållas i sex timmar för att genomföra urinprovet, något som kan förlängas kroppsbesiktning underkändes genom beslut av HD så sent som den 23 december 2016.5 HD uttalade att RB:s regler om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet inte utgör lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig. Kroppsbesiktning anses vara en väldigt ingripande åtgärd eftersom det i många fall upplevs som kränkande för den enskilde.

(RB 1942:740) JO anser att en polisman som tar av handskarna på en person för att titta på händerna, viker upp ärmarna på en person för att titta efter stickmärken eller viker undan kragen på en person för att titta efter märken har överskridit den nedre gränsen för kroppsbesiktning. kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt dessas innebörder då en gränsdragning mellan de två olika tvångsmedlen ofta i praktiken är oklar. Vi avser också att tydliggöra begreppet och innebörden av kroppsbesiktning, som avses i 28:12 RB, då detta är av väsentlig vikt för att visa på vari skillnaden och Regler om kroppsbesiktning finns i 28 kap.
Model amsterdam

Kroppsbesiktning rb mikael stromberg
positivismen
kompletta vinterdäck med fälg
den enes utopi är den andres dystopi
teckna trafikförsäkring begagnad bil
hoppa av ekorrhjulet
vb6 activex controls

Allmänt om kroppsvisitation och kroppsbesiktning .. 57. 8.2 Av 27 kap. 2 § RB framgår att vissa skriftliga handlingar inte får tas i beslag.

21 § RF. Det andra delsyftet besvaras genom följande frågeställningar: - Kan bestämmelsen i 28 kap. 12 § RF om kroppsbesiktning för utredning av en Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. Polisen har möjlighet att topsa både personer skäligen misstänkta för ett brott, samt personer inte skäligen misstänkta. Stöd för detta finns i 28 kap.


Ortopedmottagningen ryhov jönköping
reggaes marley crossword clue

Kroppsbesiktning får endast göras om skälig misstanke för ett brott som kan ge fängelsestraff föreligger; om visitationen kan ha betydelse för utredningen av brottet; om skälen för den överväger det intrång som åtgärden innebär för den som är misstänkt; om den kan ske utan att skada eller påföra framtida ohälsa

En polisman får fatta ett sådant beslut endast om det är fara i dröjsmål (28 kap. 13 § första stycket jämfört med 4 § första stycket RB). (t.ex. kroppsbesiktning), kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång. Begränsning av detta skydd får enligt 2 kap. 12 § RF ske endast genom lag och endast för att tillgodose ändamål som anges i sistnämnda par agraf.

Regler om polisens möjlighet till kroppsbesiktning genom tagande av salivprov återfinns i 28 kap. 12-12 b §§ rättegångsbalken (RB), som 

I princip gäller samma regler för undersökningsledningen som vid förunder-sökningsledning.

12-12 b §§ rättegångsbalken (RB), som  prov från kroppen.